Hjælp og rådgivning

Hvis du overvejer at søge kræftbehandling I udlandet, så er her nogle råd, som vi som patienter eller pårørende selv har haft glæde af.

Søg oplysninger

Søg så mange oplysninger, du kan – via din praktiserende læge, via behandlende læge på det hospital, du måske har fået stillet din diagnose på, via patientvejleder, via patientombud, via netsider, via andre patienter osv. Vi i Netku vil også gerne hjælpe dig.

Lav en opdateret oversigt over dit sygdomsforløb

Rekvirer og saml de vigtigste papirer omkring din sygdom (scanningsrapporter, biopsirapporter, centrale dele af journaler osv.) både fra Danmark og fra udlandet (hvis du har fået behandling dér tidligere). Husk også at rekvirer CD’er af dine scanningsresultater. Du har ret til at få alt dette materiale fra din behandlende læge/hospital i Danmark. Lav en kort oversigt over dit sygdomsforløb. Det er en god idé at prøve at få det vigtigste af dette materiale oversat til engelsk. Husk at tjekke, at oversætteren er bekendt med medicinsk sprogbrug. Det udenlandske hospital, hvor du søger behandling, vil i mange tilfælde bede dig om at se dette materiale (eller dele af det), før de tager stilling til, om du kan behandle dig.

Du er selv ansvarlig

Vær opmærksom på, at du først og fremmest selv er ansvarlig for at søge alle lægelige oplysninger om, hvor det vil være relevant at tage hen i udlandet. NetKU hjælper gerne ud fra vores egne patienterfaringer. Men der findes ikke nogen central oversigt over behandlingsmuligheder. Patientvejledere og patientombuddet kan give oplysninger om reglerne for at få behandlingen betalt. Men de har ikke specialviden om behandlingssteder i udlandet. Du er i høj grad henvist til at søge på internettet og til at søge hjælp hos andre patienter.  Cancerforum, Kræftens Bekæmpelses chatforum kan også bruges til at få information om, hvad andre patienter har gjort.

Besøg Cancerforum 

Læs grundigt på info-materiale fra det udenlandske hospital

Kig grundigt på internetsider og andet informationsmateriale, du kan få fat i fra de hospitaler/klinikker, du tænker på at opsøge i udlandet. Her beskrives behandlinger og behandlingsresultater, priser og ofte også praktiske forhold omkring, hvordan du tager kontakt. Det kan være svært at forstå alle fagtermer, hvis du ikke selv er læge. Men du kan tage materialet med til din egen læge og få hende/ham til at hjælpe dig med forståelsesspørgsmål.  

Refusion fra det offentlige

For at få refusion fra det offentlige i Danmark skal du have en forhåndsgodkendelse, så henvend dig hurtigst muligt til patientombuddet og patientvejlederen i din region for at få ansøgningsskema og information om procedurer. NetKU har udarbejdet en manual, som findes på vores webside.

Bevar god kontakt til det danske sundhedssystem

Vi vil også råde dig til at holde god kontakt med det hospital i Danmark, du måtte være blevet behandlet på. Det er vigtigt at kunne få kontrolscanninger der, og få den hjælp, de kan give, selvom du søger behandling i udlandet. Prøv at få det ordnet sådan, at du har en fast kontaktlæge Danmark, som du har tillid til (evt. din praktiserende læge).


Lettere adgang til behandling i udlandet med patientmobilitetsdirektivet

I 2011 kom der nogle nye EU-regler, som skulle lette adgangen til at få kræftbehandling i udlandet og dermed også mulighederne for at få refunderet nogle af behandlingsudgifterne. Disse regler blev gennemført i dansk lovgivning i 2014 og betyder, at det for kræftpatienter er blevet lettere at få behandling i udlandet. Direktivet dækker alle former for behandling - herunder diagnoser, behandlinger, recepter og medicin, men ikke hjælp til rutinemæssige dagligdags opgaver, organtransplantationer og offentlige vaccinationsprogrammer.

Ifølge direktivet har danske patienter nu ret til at vælge behandling i et andet EU/EØS-land og ret til refusion af udgifterne til behandlingen, hvis behandlingen er den samme eller lignende, den man kan få i Danmark. Derudover skal den være gratis eller refusionsberettiget i Danmark.  Refusionsbeløbet kan højst udgøre det beløb, som behandlingen koster, og ikke mere end den tilsvarende behandling ville have kostet i Danmark. Patienter har ret til nødvendig lægelig opfølgning herhjemme.

Læs mere om direktivet og ansøgningsprocessen her

Ansøg om tilskud til kræftbehandling i udlandet

Du kan søge om tilskud til kræftbehandling i udlandet jævnfør reglerne for patientmobilitetsdirektivet.

Læs manual for ansøgningen her

 
Besøg cancer.dk

 

Læs om behandling i udlandet på cancer.dk
 

Besøg cancer.dk